ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENHANDEL CARPENTIER N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENHANDEL CARPENTIER N.V.

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Zwijndrecht op ons adres, of per overschrijving op één van onze bankrekeningnummers:
  KBC : BE68 4032 0874 0134
  ING : BE85 3200 7571 1806
  En dit binnen de vijftien dagen.
   
 2. Bij schriftelijke afwijking kan een termijn worden toegestaan. In dit geval zal het eenvoudig verstrijken van deze termijn gelden als ingebrekestelling.
   
 3. Bij niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag zal een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn en dit zonder schriftelijke ingebrekestelling.
   
 4. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De verkoper kan de teruggave van deze goederen eisen bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag of bij hun onmiddellijke opeisbaarheid.
   
 5. Na een eerste schriftelijke aanmaning zal bovendien als forfaitaire vergoeding voor inningskosten ten minste 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 Euro, aanmaning verschuldigd zijn, tenzij grotere schade kan worden bewezen.
   
 6. De verkoper is de overeengekomen kortingen slechts verschuldigd op de prijs van de gedane en betaalde verkopen.
   
 7. Bovendien is de verkoper deze kortingen en andere financiële en materiële voorwaarden niet verschuldigd en verliest de koper de toegekende termijnen wanneer de koper gelijk welke verplichting ten overstaan van de verkoper niet nakomt.
   
 8. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd betreffende eventuele geschillen.